Archief voor Auteur: admin

Disclaimer en cookies melding

Facilitaireservice.nl is een website en handelsnaam welke onderdeel is van WS Facilitaire Service gevestigd aan de Bosstraat 135 te Nieuw Vennep. WS Facilitaire Service is ingeschreven bij de KVK onder  nummer 34192056.

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website www.facilitaireservice.nl
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van de eigenaar.
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.

Cookies/privacy

In juni 2012 is de nieuwe cookiewetgeving en telecomwet in werking getreden. Daarom wijzen wij u er door middel van een banner bij binnekomst op onze site er op dat wij net als elke andere website gebruik maken van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser wordt gebruikt om de pagina’s goed weer te kunnen geven.
 Wij gebruiken cookies om bijvoorbeeld het gebruik van onze winkel te faciliteren. Via onze website worden ook cookies geplaatst van Google. Wij gebruiken deze diensten om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken en om, indien nodig, de website te kunnen verbeteren. De gegevens hiervan worden echter altijd anoniem verwerkt. Wij gaan er dan ook vanuit dat u geen bezwaren heeft tegen deze cookies.

U kunt de cookies indien gewenst uitzetten via uw browser. Wees er wel van bewust dat dit de functionering van de website negatief kan aantasten.

Algemene voorwaarden particulieren

Art. 01 Duur overeenkomst
Bij het afnemen van onze diensten gaat u een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. (tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.)

Art. 02 Opzegging
a)
Dient minimaal 1 maand van te voren te geschieden , hiervan ontvangt u een bewijs retour. (bewaar deze goed ,want het wordt eenmalig verstrekt ) mag d.m.v. : Telefonisch contact , E-mail , schriftelijk , persoonlijk .
b) Vervalt bij eventuele overmacht.

Art. 03 Betalingen
a)
Betaling dient plaats te vinden direct na het verrichten van de werkzaamheden. Indien dit niet mogelijk is dient het alsnog zo spoedig mogelijk te gebeuren.
b)
Particulieren betalen uitsluitend contant , of d.m.v de mobiele pin automaat .
c) Bij contante betalingen ontvangt u een betaal bewijs .Deze dient u ten aller tijden te bewaren ,deze ontvangt u als u afrekent. ( Dit is uw enigste betaal bewijs er zal ook een omschrijving op staan over welke periode betrekking had. )
d.) Wij behouden ons het recht de werkzaamheden op te schorten indien u als opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
e.) Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00 en exclusief de administratiekosten en de wettelijke rente.
f.) Het is u als opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op ons te verrekenen.

Art. 04 Bijzondere omstandigheden
In twijfelachtige of bijzondere gevallen zal er een borg gevraagd kunnen worden van ten minste 1 X de totale waarden .

Art. 05 Binnenwerkzaamheden
Als WS Facilitaire Service werkzaamheden van binnenuit moet verrichten omdat de cliënt daartoe opdracht heeft gegeven dan verzoeken wij u vriendelijk om dat zo spoedig en vlekkeloos te kunnen laten verlopen door alvast de voor de raam geplaatste artikelen zoals b.v.: vazen, planten , schalen, spiegeltjes, bekertjes, hangende dingen te verwijderen voordat we zijn gearriveerd.
Dit zal zich dan in de kosten besparen .(als dit van u zijde niet kan of kunt doen door het een of ander dan zullen we het kunnen doen tegen een meer prijs .)

Art. 06 Uitvoering van de overeenkomst
WS Facilitaire Service behoudt zich het recht om uit eigen redenen de overeenkomst niet uit te voeren. WS Facilitaire Service zal de opdrachtgever hier omtrent mondeling en schriftelijk op de hoogte stellen .(dit zal in de meeste gevallen met onze veiligheid te maken hebben.)

Art. 07 Afspraak annuleren
Als een afspraak te laat wordt geannuleerd (dient minimaal 48 uur van te voren ) zal huidige bedrag (uur kosten ,voorrijkosten) wel in rekening worden gebracht. met een minimum van 1 maal de totale waarde per gebeurtenis. Dit zal niet in rekening worden gebracht als er overmacht in het spel is zoals: een bevalling ,of letsels oploopt waardoor u direct medische hulp nodig heeft , etc,etc

Art. 08 Prijswijzigingen
Indien zich prijswijzigingen , c.q. tariefwijzigingen mocht voordoen als gevolg van wijzigingen in lonen , prijsindex of door overheid – of semi – overheidsinstanties opgelegde prijsverhogingen houdt WS Facilitaire Service zich het recht voor het prijs verschil met u als opdrachtgever te verrekenen c.q. door te berekenen. U wordt hierbij ten aller tijden tenminste 1 maand van tevoren op de hoogte gesteld. Bij prijswijzigingen heeft u als opdrachtgever het recht om de overeenkomst terstond op te zeggen .

Art. 09 Schade
Schade die ontstaan tijdens onze schoonmaakwerkzaamheden zullen niet via onze Verzekering verhaald kunnen worden .Alle op en bij het raam geplaatste artikelen . B.V. :Schalen ,Bekers,Vazen,Spiegeltjes,En overige hangdingen , Etc ,Etc , Etc.

Drukfouten voorbehouden WS Facilitaire Service Algemene voorwaarden particulieren

Algemene voorwaarden zakelijk

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a. Werkzaamheden; schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.
b. Partijen:
1. Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van
deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of
andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen. (Zie ook; Algemene Voorwaarden van Onderaanneming.)
2. Aannemer:
de natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
c. Werkprogramma:
een formulier waarop de aannemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en frequentie van de
verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis waarvan deze worden uitgevoerd.
d. Object:
het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.

Artikel 2 Offerte
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na offerte datum, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
Alle offertes zijn exclusief de BTW ,doch echter inclusief schoonmaakmiddelen en materialen. ( zie artikel 8 )

Artikel 3 Opdrachtbevestiging
a. Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging plus het werkprogramma,
mag de aannemer er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever
binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving de aannemer middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen
geldende overeenkomst.
c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft
ondertekend en/of bevestigd, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid b en artikel 9 lid c van deze
Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule
op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Onderaanneming
a. De aannemer zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten
verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwassers werkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden.
b. De aannemer is niet verplicht de opdrachtgever op de hoogte stellen, indien glazenwassers werkzaamheden en/of éénmalige werkzaamheden door derden zullen
worden verricht.
c. Voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de Algemene Voorwaarden van Onderaanneming van toepassing.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.
b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan de aannemer, zonder dat prijsaanpassing
plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare
kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
c. Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen noodzakelijk is/zijn, en indien
die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming
van het bepaalde in artikel 4.
d. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van
maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel de
aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

Artikel 7 Contractnaleving en controle
a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt
van het overeengekomen werkprogramma, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen
kwaliteitsnormering – en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft,
zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.
b. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:
1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
2. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
c. Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de
gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
De opdrachtgever zal de aannemer hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen.
Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de opdrachtgever aan de aannemer gemelde
afwijking is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de
opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 8 Hulpmiddelen
a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp – en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen,doch echter exclusief de eventueel te ge-
bruiken plasticzakken en de eventuele brandstof,geldende parkeer tarieven tenzij schriftelijk anders is vermeld/of gelegenheid kosteloos ter beschikking wordt gesteld.
De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp – en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
b In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking
stellen. Bij glazenwassers werkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke
aan het gebouw ten behoeve van buiten werkzaamheden aanwezig zijn.
c. In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor
gebruik door de aannemer kosteloos ter beschikking worden gesteld.
d. In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals
garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 9 Prijs
a. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding,
inventaris, gebruik en bestemming van het object.
b. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen
noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon – en/of andere kosten van de aannemer, tengevolge van (een) wijziging(en) in de
betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de
kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen, parkeerkosten en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden, in beginsel
overeenkomstig de door het Minister ie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een
prijzen beschikking als hierboven bedoeld, kan de aannemer overgaan tot het doorvoeren van een wijziging van de contractprijs, indien de ontwikkeling van de
kosten daartoe aanleiding geeft. Daarbij zal de aannemer acht kunnen slaan op de door de Ondernemersorganisatie Schoonmaak – & Bedrijfsdiensten (OSB)
opgestelde informatie over de kostenontwikkeling in het schoonmaak – en glazenwassersbedrijf, die wordt beoordeeld door een onafhankelijke registeraccountant.

Artikel 10 Betaling
a. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien de offerte hierover niets naders regelt, vindt facturering plaats uiterlijk in de tweede week
van de kalendermaand of vierwekelijkse periode. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,
b. Indien betaling na deze termijn geschiedt zal ! er administratiekosten en de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
c. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
d. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten
worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
e. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer te verrekenen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
a. De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die
schade het gevolg is van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid van de aannemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen
werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.134.000 per gebeurtenis. Boven € 1.134.000 is de aannemer niet
aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de aannemer een ander maximumbedrag overeengekomen (zie lid b van
dit artikel).
b. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade,
te wijten aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van
personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan € 1.134.000 doch niet meer dan € 4.537.000 per gebeurtenis wordt vastgesteld. De
meerkosten die de aannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders “overeengekomen, in rekening worden
gebracht bij de opdrachtgever.
c. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor de aannemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe
materiële schade en letselschade. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogens schade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de
kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.
d. De aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten, waarin de opzichtclausule ter zijde gesteld is, met het oog op de in
voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij goederen onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de schade voor vergoeding in aanmerking
tot het bedrag waartegen aannemer verzekerd is.
e. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.
f. De aannemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.
g. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
h. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 12 Schadeloosstelling
a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de aannemer met de aannemer, respectievelijk
gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de
aannemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het verrichten van
werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
b. Indien zonder instemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan mei de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers,
verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een niet te matigen boete van € 500 per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een
zodanige arbeidsverhouding heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 13 Duur van de overeenkomst en beëindiging
a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden.
De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan:
bij opzegging door aannemer:
op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.
bij opzegging door opdrachtgever:
1. indien aannemer meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:
op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt;
2. indien aannemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure:
op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te
liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt.
Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.
c. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat;
1. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 14 Contractswisseling en werkgelegenheid
a. De aannemer zal zijn personeel belonen conform de geldende cao – bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale
Verzekeringswetten, A.O.W, etc. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.
b. De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractswisseling in de Collectieve
Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak – en Glazenwassersbedrijf. De aannemer zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever,
als ook bij beëindiging ervan – voorzover hierbij sprake is van contractswisseling – in overleg treden met de andere in het geding zijnde aannemer, teneinde zoveel
mogelijk werkgelegenheid te behouden, én om uitvoering te geven aan een, conform CAO, mogelijk op één van beide aannemers rustende verplichting tot hei
aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel.

Artikel 15 Overmacht
a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts ten dele kunnen worden
uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
b. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen de aannemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die
zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.
c. Indien door maatregel en van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk
niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 16 Geschillen
a. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter
berechtiging worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak – en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen
verklaart dat zulks het geval is.
De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.
b. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak – en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid de overeenkomst als
ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
c. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak – en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het hem opgelegde reglement.

WS Facilitaire Service Juni 2003 Copyright 2-2