Algemene voorwaarden particulieren

Art. 01 Duur overeenkomst
Bij het afnemen van onze diensten gaat u een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. (tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.)

Art. 02 Opzegging
a)
Dient minimaal 1 maand van te voren te geschieden , hiervan ontvangt u een bewijs retour. (bewaar deze goed ,want het wordt eenmalig verstrekt ) mag d.m.v. : Telefonisch contact , E-mail , schriftelijk , persoonlijk .
b) Vervalt bij eventuele overmacht.

Art. 03 Betalingen
a)
Betaling dient plaats te vinden direct na het verrichten van de werkzaamheden. Indien dit niet mogelijk is dient het alsnog zo spoedig mogelijk te gebeuren.
b)
Particulieren betalen uitsluitend contant , of d.m.v de mobiele pin automaat .
c) Bij contante betalingen ontvangt u een betaal bewijs .Deze dient u ten aller tijden te bewaren ,deze ontvangt u als u afrekent. ( Dit is uw enigste betaal bewijs er zal ook een omschrijving op staan over welke periode betrekking had. )
d.) Wij behouden ons het recht de werkzaamheden op te schorten indien u als opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
e.) Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,00 en exclusief de administratiekosten en de wettelijke rente.
f.) Het is u als opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op ons te verrekenen.

Art. 04 Bijzondere omstandigheden
In twijfelachtige of bijzondere gevallen zal er een borg gevraagd kunnen worden van ten minste 1 X de totale waarden .

Art. 05 Binnenwerkzaamheden
Als WS Facilitaire Service werkzaamheden van binnenuit moet verrichten omdat de cliënt daartoe opdracht heeft gegeven dan verzoeken wij u vriendelijk om dat zo spoedig en vlekkeloos te kunnen laten verlopen door alvast de voor de raam geplaatste artikelen zoals b.v.: vazen, planten , schalen, spiegeltjes, bekertjes, hangende dingen te verwijderen voordat we zijn gearriveerd.
Dit zal zich dan in de kosten besparen .(als dit van u zijde niet kan of kunt doen door het een of ander dan zullen we het kunnen doen tegen een meer prijs .)

Art. 06 Uitvoering van de overeenkomst
WS Facilitaire Service behoudt zich het recht om uit eigen redenen de overeenkomst niet uit te voeren. WS Facilitaire Service zal de opdrachtgever hier omtrent mondeling en schriftelijk op de hoogte stellen .(dit zal in de meeste gevallen met onze veiligheid te maken hebben.)

Art. 07 Afspraak annuleren
Als een afspraak te laat wordt geannuleerd (dient minimaal 48 uur van te voren ) zal huidige bedrag (uur kosten ,voorrijkosten) wel in rekening worden gebracht. met een minimum van 1 maal de totale waarde per gebeurtenis. Dit zal niet in rekening worden gebracht als er overmacht in het spel is zoals: een bevalling ,of letsels oploopt waardoor u direct medische hulp nodig heeft , etc,etc

Art. 08 Prijswijzigingen
Indien zich prijswijzigingen , c.q. tariefwijzigingen mocht voordoen als gevolg van wijzigingen in lonen , prijsindex of door overheid – of semi – overheidsinstanties opgelegde prijsverhogingen houdt WS Facilitaire Service zich het recht voor het prijs verschil met u als opdrachtgever te verrekenen c.q. door te berekenen. U wordt hierbij ten aller tijden tenminste 1 maand van tevoren op de hoogte gesteld. Bij prijswijzigingen heeft u als opdrachtgever het recht om de overeenkomst terstond op te zeggen .

Art. 09 Schade
Schade die ontstaan tijdens onze schoonmaakwerkzaamheden zullen niet via onze Verzekering verhaald kunnen worden .Alle op en bij het raam geplaatste artikelen . B.V. :Schalen ,Bekers,Vazen,Spiegeltjes,En overige hangdingen , Etc ,Etc , Etc.

Drukfouten voorbehouden WS Facilitaire Service Algemene voorwaarden particulieren